VELKÁ PRÁZDNINOVÁ  S O U T Ě Ž o 10 hodnotných cen Hyundai.

Pokud chcete vyhrát některou z cen, pošlete nám fotku z prázdnin s vaším autem Hyundai. Porota složená ze zástupců Hyundai Domanský vybere 20 finalistů. Tyto fotky zveřejníme na našem Facebooku a Instagramu. Fotky, které získají nejvíc lajků vyhrají jednu z 10 skvělých cen. Lajky z obou profilů se sčítají. A o co tedy hrajeme?

1.-3. cena RC model Hyundai na dálkové ovládání v hodnotě 4.500 Kč

4. cena – sada kšiltovka a hrnek  Hyundai N

5.cena – kšiltovka Hyundai N

6. -7. cena –láhev Hyundai

8. – 9. cena – blok a tužka Hyundai N

10.cena – plážový balon a klíčenka Hyundai

 

J A K H R Á T ?

Sleduj FB stránku Hyundai Domanský a Instagram domansky.cz

 Fotku nahraj do komentáře na Facebooku nebo pošli do zprávy na Instagramu

 10 fotek, které získají nejvíc lajků získá jednu z cen   Základní kolo soutěže – zasílání soutěžních fotek -  končí 31. srpna 2022 ve 13hod. Finálové kolo soutěže -  souboj 20 nejlepších fotek - končí 15.září 20022 ve 13.hod. Pravidla soutěže naleznete zde

 


OFICIÁLNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE O RC MODEL HYUNDAI NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ A DALŠÍ CENY

 

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže „O RC MODEL HYUNDAI A DALŠÍ CENY“ (dále jen „soutěž“).

 

1. Pořadatel soutěže 

Společnost Hyundai Praha Domanský s.r.o., se sídlem Českobrodská 566, 198 00 Praha 9, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 210018/MSPH, dále jen „pořadatel“

 

2. Místo konání a doba trvání soutěže 

Soutěž probíhá na území České republiky. Doba trvání soutěže je stanovena pro základní kole na období od .7. 2022 od okamžiku vyhlášení soutěže na sociální síti Facebook (dále jen „Facebook“), na profilu Hyundai Domanský (https://www.facebook.com/hyundai.domansky) a Instagramu domansky.cz (dále jen Instagram), a to soutěžním příspěvkem, do 31.8. 2022 do 13:00 hod. Doba trvání finálového kola je stanovena na období 2.9. 2022 od okamžiku zveřejnění fotek finalistů na Facebooku a Instagramu do 15.9.2022 do 13.hod.

 

4. Podmínky účasti

 

Soutěže se mohou zúčastnit jen fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem nebo adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“). Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Domanský s.r.o. Podmínkou účasti v soutěži je nahrát do komentáře na Facebooku pod vyhlášení soutěže nebo poslat formou zprávy na Instagramu fotku z prázdnin s vozem značky Hyundai.  Podmínkou pro obdržení výhry je, aby vybraní soutěžící jejichž soutěžní fotky získají nejvíce „like – označení to se mi líbí“ (dále jen likes) po vyzvání zaslali do zprávy na oficiálním facebookovém profilu Hyundai Domanský nebo na Instagramu domansky.cz své jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo a adresu pro předání výhry do 25.9.2022.

 

5. Průběh soutěže 

Soutěž probíhá výhradně prostřednictvím Facebookových stránek Hyundai Domanský a Instagramu domansky.cz. Soutěžící se zúčastní zasláním soutěžní fotografie. Principem soutěže je zaslat soutěžní fotografii. Porota složená ze zástupců Hyundai Praha Domanský s.r.o. vybere 20 nejlepších fotek, které budou následně uveřejněny na Facebookovém a Instagramovém profilu Hyundai Domanský a domansky.cz. Fotky, které získají nejvíce likes získají jednu z 10 věcných cen.   Výhercem se stane 10 (deset) soutěžících, jejichž fotka získá nejvíce označení likes na Facebookovém a Instagramovém profilu pořadatele. Označení likes se na obou profilech sčítají. Výherci budou poté kontaktováni prostřednictvím soukromé zprávy. 

 

6. Výhry v soutěži

 

Do soutěže je vloženo celkem 10 věcných cen. 3 (tři) soutěžící, jejichž fotky získají nejvíce likes získají RC model Hyundai na dálkové ovládání. Další v pořadí získají: 1 (jeden) výherce set čepice a hrnek, 1 (jeden) výherce čepici, 2 (dva) výherci láhev, 2 (dva) výherci set blok a tužka a 1 (jeden) výherce získá set plážový balon a klíčenka. Výhru nelze převést na jinou osobu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo, jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli. Podmínkou získání výhry je uvedení svého jména a příjmení, adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy. Na této adrese bude výherce nejpozději v den ukončení soutěže informován o výhře a dalším postupu předání výhry. Výherce, který si výhru nepřevezme nebo se nedostaví k převzetí výhry v době domluvené s vyhlašovatelem soutěže a/nebo který neprokáže splnění podmínek účasti v soutěži stanovené v těchto pravidlech, ztrácí na výhru nárok. Vyhlašovatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte e-mail zaslaný vyhlašovatelem a nestihne reagovat ve stanoveném termínu v něm uvedeném. Vyhlašovatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce nepřečetl email od vyhlašovatele nebo nekontaktoval vyhlašovatele, pokud tyto důvody nespočívají na straně vyhlašovatele. Vyhlašovatel se zavazuje ve vztahu k výherci uskutečnit jeden pokus o zaslání oznámení o výhře. Bude-li pokus neúspěšný a/nebo výherce nebude ve lhůtě uvedené v emailu, který vyhlašovatel odeslal výherci jako oznámení o výhře, kontaktovat vyhlašovatele, je vyhlašovatel oprávněn rozhodnout o propadnutí výhry. Výhry lze převzít pouze osobně na adrese Tlumačovská 1298, Praha 5 – Stodůlky.

 

7. Osobní údaje

 

Pořadatel zpracovává údaje soutěžícího v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“). Účastí v soutěži soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů jím nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží, a to po dobu trvání soutěže a 1 rok od jejího ukončení. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je společnost Hyundai Praha Domanský s. r. o., se sídlem Českobrodská 566, 198 00 Praha 9, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 210018/MSPH. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Pořadatel se zavazuje zajistit bezpečnost údajů soutěžících. Aby Pořadatel zabránil neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedl vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které v rámci soutěže shromažďuje. Soutěžící je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých údajů o účelu zpracování údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. Pořadatel je povinen takovou informaci poskytnout bez zbytečného odkladu. Za poskytnutí informace může Pořadatel požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. Pokud se soutěžící domnívá, že Pořadatel zpracovává jeho nepřesné údaje, má právo požadovat po Pořadateli, aby takové údaje opravil. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním údajů má soutěžící právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů k Pořadateli anebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz. Soutěžící má dále právo na to, aby jeho údaje byly Pořadatelem vymazány v případě že: o osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; o soutěžící vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; o osobní údaje byly zpracovány protiprávně; o osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na Společnost vztahuje; o osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Soutěžící má dále právo na přenositelnost údajů spočívající v právu požadovat po Pořadateli osobní údaje, které se ho týkají a jež mu poskytl, v běžně čitelném formátu. Osobní údaje v takové formě může soutěžící předat jinému správci anebo požadovat jejich předání po Pořadateli. Účastí v soutěži uděluje soutěžící pro případ, že se stane výhercem hlavní výhry, vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení a dále souhlas s uveřejněním obrazové reportáže (obsahující i jeho fotografie) v tištěných, případně elektronických mediích nebo v jiném tisku vydávaném vyhlašovatelem a s využitím k propagačním účelům, a to po dobu 10 let od ukončení soutěže.

 

8. Závěrečná ustanovení

 

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. Vyhlašovatel soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby výherce prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je starší 18 let. V případě že, tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána. Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována nebo spravovaná společností Facebook, Inc nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc nebo Facebook Ireland Limited. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na email: marketing@domansky.cz 

Datum: 1. 7. 2022